ΓΕΝΙΚΑ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Και διακριτικό τίτλο “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ” που εδρεύει στο Αγρίνιο, επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 με ΑΦΜ 126657501 και εκπροσωπείται νόμιμα. Μέσω αυτής ο εκάστοτε χρήστης δύναται να πραγματοποιήσει απλή περιήγηση ή/και να προχωρήσει σε ηλεκτρονική αγορά  προϊόντων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα.

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στην παρούσα ιστοσελίδα καλείται «χρήστης» αυτής είτε πραγματοποιεί απλή περιήγηση είτε την επισκέπτεται με σκοπό την αγορά ειδών, ενώ «πελάτης» καλείται κάθε πρόσωπο που προχωρά σε εγγραφή ως μέλος για να πραγματοποιήσει μία παραγγελία ή την κάνει ως απλός «επισκέπτης» χωρίς εγγραφή. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις πάντως, με την είσοδό του είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένο μέλος, θεωρείται ότι συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους χρήσης της και δεν δύναται να επικαλεστεί άγνοια αυτών. Για τον λόγο αυτό συνιστάται κάθε χρήστης να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται. Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς είτε συνολικά είτε εν μέρει, οφείλει να απόσχει από κάθε χρήση της ιστοσελίδας (απλή περιήγηση, ηλεκτρονική αγορά, συναλλαγή κλπ).

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα οι χρήστες/πελάτες αποδέχονται ότι είναι ενήλικος και ότι  έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν γίνει χρήση των στοιχείων και των κωδικών από ανήλικα πρόσωπα την ευθύνη φέρει ο εκάστοτε χρήστης/πελάτης. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να τηρούνται οι βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς οποτεδήποτε τους όρους χρήσης της παρούσας, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, ωστόσο, αυτές λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν διατυπωθεί εγγράφως και περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο. Επομένως, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης κάθε φορά που εισέρχονται στην ιστοσελίδα και να βεβαιώνονται ότι συναινούν σε αυτούς πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση ή συναλλαγή μέσω της παρούσας.

Σε περίπτωση ακυρότητας μέρους της παρούσας δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα του συνόλου. Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής ή ακυρότητας μεμονωμένου όρου, το εκάστοτε ζήτημα που προκαλείται από αυτή την ακυρότητα ή αδυναμία που επηρεάζει τον χρήστη ή πελάτη ή επισκέπτη θα καλυφθεί από νέο τροποποιημένο όρο που θα εξυπηρετεί στο μέτρο του δυνατού τον σκοπό του τροποποιούμενου όρου. Σε κάθε περίπτωση, τροποποίηση που μεταγενέστερη παραγγελίας που ήδη πραγματοποιήθηκε, δεν την καταλαμβάνει και ο πελάτης δεσμεύεται μόνο από τους όρους που ίσχυαν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους,  διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση ή επ’ ευκαιρία χρήσεως του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, αρμόδια προς επίλυσή της είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια Αγρινίου.

 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρία δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών  που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστότοπου είναι πλήρεις, αληθείς και έγκυρες, ενώ δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη και για τεχνικής φύσεως σφάλματα που οφείλονται σε ακούσια διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή λόγους που οφείλονται σε ανώτερη βία.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση των συστημάτων της σύμφωνα με τις πληροφορίες ή τις διορθώσεις τους που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες για την αποφυγή των παραπάνω σφαλμάτων, ωστόσο σε περίπτωση αμφιβολίας συνιστάται η επικοινωνία των χρηστών/πελατών/επισκεπτών με την εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

 1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α) εκτός από τα έξοδα αποστολής εκτος και αν αναγράφεται.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων της οποτεδήποτε αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της παραγγελία σας.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας και τιμολογούνται στο τέλος αυτής, επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων (εκτος και αν αναγράφεται “Δωρεάν μεταφορικά”).

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων, ωστόσο, δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει έγκαιρα τον  χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος περί της μη διαθεσιμότητας αυτών και πάντως πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών), που θα υποστεί επισκέπτης, χρήστης ή πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη αυτού ή την αδυναμία παροχής προϊόντων μέσω αυτού ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εφόσον διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά ή η τιμή ενός προϊόντος της παραγγελίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχει αλλοιωθεί λόγω λανθασμένης καταχώρησης ή λόγω προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και σχετίζονται με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος ούτε φέρει ευθύνη για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της ηλεκτρονικής της σελίδας εξαιτίας δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή/και των συστημάτων των παρόχων  πρόσβασης στο διαδίκτυο ή/και του παρόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης, δε φέρει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και για αθέμιτες  παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Επιπλέον η εταιρία δεν εγγυάται την αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των οριζομένων παραπάνω, η ευθύνη της εταιρίας ως πωλήτριας για πραγματικά ελαττώματα των προϊόντων ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων τους διέπεται από τις προβλέψεις του Ν. 2251/1994 και του Αστικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Με την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή στην Εταιρία σε εμάς ή σε αυτούς που της παρέχει την άδεια χρήσης τους. Η χρήση των στοιχείων της (ενδεικτικά, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, οι παντός είδους πληροφορίες και τα δεδομένα για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και η επωνυμία της Εταιρίας ή τρίτων εταιριών) είναι επιτρεπτή από τους χρήστες μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από την Εταιρία ή τους παρέχοντες την άδεια χρήσης. Αυτό, ωστόσο, δεν εμποδίζει τους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία αντιγράφου μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταπώληση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.pinakothiki.gr/ . Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των αναφερόμενων στο παρόν.

 1. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Hyperlinks)

Τυχόν υπερσύνδεσμοι που ενδεχομένως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρίας και επομένως αυτή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους καθώς και για τη λειτουργία τους και αλλαγές ή ενημερώσεις τους.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος δεσμεύεται και αποδέχεται να κάνει ορθή και σύννομη χρήση της και αντίστοιχα να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη, καταχρηστική και αντίθετη με τον προορισμό της χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο τρίτου προσώπου.

Κάθε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να παρέχει τα πραγματικά και αληθή στοιχεία του όσο και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πληρωμή, αποστολή και παραλαβή της παραγγελίας, ώστε να είναι δυνατή η προώθηση και ολοκλήρωσή της. Επιπλέον, οφείλουν να διατηρούν μυστικά και ασφαλή το αναγνωριστικό τους όνομα και τον κωδικό πρόσβασής τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών από τρίτους, για την οποία πάντως το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

 1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

Υπεύθυνη διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Εταιρία με την επωνυμία ……………………. Και διακριτικό τίτλο ………………… που εδρεύει …………………και εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο.

Ταχυδρομική Δ/νση: …………………………..

Τηλέφωνο: …………………………….

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: …………………………………

Σας ενημερώνουμε ότι στα παραπάνω στοιχεία να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ.

H Εταιρία μπορεί να συγκεντρώσει τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες σας μέσα από τις αντίστοιχες φόρμες συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα της: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή αριθμό λογαριασμού (ο οποίος παρέχεται σε περίπτωση επιστροφής) όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό κατάστημα, πραγματοποιείτε εγγραφή, πραγματοποιείτε ηλεκτρονική παραγγελία, επικοινωνείτε με την Εταιρία και/ή συμμετέχετε σε προσφορές ή έρευνές της.

Επιπλέον, η Εταιρία συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο και την αλληλεπίδρασή σας αναφορικά με αυτή.

Όλα τα προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνει η Εταιρία προέρχονται από τον χρήστη/πελάτη/επισκέπτη , με εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να παραχωρήσουν φίλοι ή συγγενείς για την αποστολή δώρου.

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών/επισκεπτών θα υπόκεινται σε επεξεργασία με τους ακόλουθους κατά περίπτωση σκοπούς:

i).         Διαχείριση της εγγραφής στην ιστοσελίδα.

ii).        Διαχείριση της ηλεκτρονικής παραγγελίας/αγοράς. Οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/πελατών/επισκεπτών χρησιμοποιούνται για την καταχώριση, επεξεργασία και παράδοση της παραγγελία, καθώς και προς ενημέρωσή τους για την κατάστασή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS κ.ά). Επίσης, κατόπιν προηγούμενου ερωτήματος και με την συγκατάθεση των πελατών/επισκεπτών είναι δυνατή η διατήρηση των δεδομένων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας τους για μελλοντικές αγορές.

iii).       Επεξεργασία εμπορικού προφίλ μέσω της περιήγησης των χρηστών/επισκεπτών/πελατών στην ιστοσελίδα. Το εν λόγω προφίλ θα δημιουργηθεί μέσω της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι παρέχουν με τη συγκατάθεσή τους και των πληροφοριών από την πλοήγησή τους, όπως τα προϊόντα που προβλήθηκαν ή προστέθηκαν στο καλάθι, τις ενότητες της ιστοσελίδας που επισκέφθηκαν, ώστε να αξιολογηθούν οι προτιμήσεις ή/και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα με στόχο η Εταιρία να τους προσφέρει περιεχόμενα, προσφορές, υπηρεσίες και προϊόντα που ταιριάζουν στο προφίλ τους.

iv).       Διαχείριση και αποστολή πληροφοριών σχετικά με αποκλειστικές προσφορές και τα τελευταία νέα που προσαρμόζονται στο προφίλ του χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS και/ή οποιοδήποτε άλλο κανάλι και/ή ψηφιακή πλατφόρμα. Περιλαμβάνονται προωθητικές ενέργειες όπως, για παράδειγμα, η διαχείριση διαγωνισμών ή κληρώσεων που οργανώνει η Εταιρία.

v).        Πρόληψη, ανίχνευση και έλεγχος κατάχρησης και απάτης στη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας.

vi).       Διαχείριση της υπηρεσίας ενημερώσεων διαθεσιμότητας προϊόντων.

vii).      Διαχείριση και αποστολή επικοινωνιών που σχετίζονται με ρούχα και αξεσουάρ που εκκρεμούν στο καλάθι σας.

viii).     Διαχείριση και αποστολή εντύπων πιστοποίησης αγοραπωλησίας: απλοποιημένη ψηφιακή απόδειξη ή τιμολόγιο.

ix).       Διαχείριση της Δωροκάρτας.

x).        Απάντηση στην άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου, καθώς και απάντηση ερωτήσεων, αιτήσεων και πιθανών παραπόνων που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης.

xi).       Δράσεις και έρευνες ποιότητας με στόχο να γνωρίσει η εταιρία τον βαθμό ικανοποίησης για να δημιουργήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η Εταιρία θα διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται ευλόγως απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες να προσφέρει απάντηση σε ζητήματα που τίθενται ή να επιλύσει προβλήματα, να πραγματοποιήσει βελτιώσεις, να ενεργοποιήσει υπηρεσίες και να εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για εύλογο χρονικό διάστημα ακόμα και αφού έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ή έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποκλείονται από όλα τα συστήματα της Εταιρίας.

 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

Επιπλέον, η Εταιρία έχει τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις για να μπορεί να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών:

1).        Εκτέλεση σύμβασης

Η νόμιμη βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας. Υπό το πρίσμα αυτό, ο πελάτης/επισκέπτης υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεσή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησία.  Ακόμη, η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων θα είναι και οι παρακάτω ενδεικτικές ενέργειες: α). Διαχείριση της ηλεκτρονικής αγοραπωλησίας (συμπεριλαμβανομένης της βοηθούμενης ηλεκτρονικής αγοραπωλησίας σε κατάστημα). Β). Διαχείριση και αποστολή εντύπων πιστοποίησης αγοραπωλησίας: τιμολόγιο πώλησης/ απλοποιημένο τιμολόγιο αγοράς.

2).        Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης

Σε σχέση με τους παρακάτω σκοπούς, η νόμιμη βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων θα αποτελεί η εκπλήρωση κάποιας νομικής υποχρέωσης: α).  Διαχείριση και αποστολή του τιμολογίου αγοράς. Β)- Απάντηση στην άσκηση των δικαιωμάτων απορρήτου των χρηστών, καθώς και απάντηση ερωτήσεων, αιτήσεων και πιθανών παραπόνων που μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα.

3).        Συγκατάθεση

Σε σχέση με τους παρακάτω σκοπούς η νόμιμη βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων θα είναι η συγκατάθεση του χρήστη/πελάτη/επισκέπτη, αν δεν την έχει ήδη παραχωρήσει: Α). Διαχείριση της εγγραφής στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα. Β). Διαχείριση και αποστολή πληροφοριών για αποκλειστικές προσφορές και τα τελευταία νέα. Γ). Επεξεργασία εμπορικού προφίλ μέσω της πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Δ).  Διαχείριση της υπηρεσίας ενημερώσεων διαθεσιμότητας προϊόντων. Ε). Διαχείριση και αποστολή επικοινωνιών που σχετίζονται με προϊόντα που εκκρεμούν στο καλάθι. Στ).  Διατήρηση των στοιχείων καρτών πληρωμής για μελλοντικές αγορές εφόσον έχει παρασχεθεί η συγκατάθεση του πελάτη/επισκέπτη και κατόπιν προηγούμενου ερωτήματος. Ζ). Τυχόν διαχείριση της Δωροκάρτας.

Η απόσυρση της συγκατάθεσης σε αυτά τα είδη διαχείρισης από την πλευρά του πελάτη/επισκέπτη δεν επηρεάζει την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης που πραγματοποιήθηκε ήδη και ισχύει για το μέλλον.

4).        Έννομο συμφέρον

Σε σχέση με τους παρακάτω σκοπούς, η νόμιμη βάση διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων θα αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρίας: Α). Πρόληψη, ανίχνευση και έλεγχος κατάχρησης και απάτης στη χρήση των υπηρεσιών μας. Β). Η αποστολή ερευνών ικανοποίησης για προϊόντα που αποκτήθηκαν ή υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν από τους πελάτες για να ζητηθεί η γνώμη τους και να μπορέσει η Εταιρία  να πραγματοποιήσει βελτιώσεις στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες.

Το έννομο συμφέρον της Εταιρίας συνίσταται στο να μπορεί η Εταιρία να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος/ηλεκτρονικό κατάστημα παραμένει ασφαλές, ότι κατανοεί τις ανάγκες, τις προσδοκίες και το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη/χρήστη με την Εταιρία και να είναι εφικτό για την ίδια την Εταιρία να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ανά πάσα στιγμή.

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να κοινοποιηθούν στους ακόλουθους παραλήπτες: Α). Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς όταν το απαιτούν οι δημοσιονομικοί και εργασιακοί κανονισμοί, οι κανονισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος ισχύων κανονισμός. Β). Εταιρίες υπεύθυνες για τη διαχείριση δεδομένων (προμηθευτές ανίχνευσης και πρόληψης απάτης, τεχνολογικές και αναλυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, διαφημιστικές υπηρεσίες και marketing, κ.λπ.) και, γενικά, τρίτοι προμηθευτές που είναι αναγκαίοι για την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από την Εταιρία (προμηθευτές υπηρεσιών ταχυδρομείου και μεταφοράς κ.λπ.).

Επίσης δύναται να πραγματοποιηθούν διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες κοινοποιήσεις, για τις οποίες διαβιβάσεις η Εταιρία θα χρησιμοποιεί τους Τυποποιημένους Συμβατικούς Όρους που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εχέγγυο για τις διαβιβάσεις εκείνες που πραγματοποιούνται προς χώρες που δε διαθέτουν απόφαση διαπίστωσης επαρκούς προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, οι τρίτοι στους οποίους κοινοποιούνται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα έχουν εκ των προτέρων προβεί στην έγκριση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή προστασία των δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία σε καμία περίπτωση δε θέτει προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 1. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Ο παρών δικτυακός τόπος/ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί τεχνικές ασφάλειας των πληροφοριών, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και μηχανισμούς κρυπτογράφησης, με στόχο την αποφυγή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στα στοιχεία και την εγγύηση της εμπιστευτικότητάς τους. Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, ο εκάστοτε χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρία θα αποκτήσει δεδομένα με στόχο την αντίστοιχη επαλήθευση των ελέγχων πρόσβασης.

Ακόμη, οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω του ηλεκκτρονικού καταστήματος, προωθείται και ολοκληρώνεται μέσω ενός ασφαλούς συστήματος πληρωμής. Τα απόρρητα δεδομένα πληρωμής αποστέλλονται άμεσα και με κρυπτογραφημένο τρόπο στην αρμόδια οντότητα.

Η Εταιρία δηλώνει ότι έχει υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί, καθώς και για να αποφευχθεί η απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά από μη εγκεκριμένα τρίτα πρόσωπα.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Σε κάθε χρήστη/πελάτη/επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας αντιστοιχούν και παρέχονται δικαιώματα απορρήτου που μπορούν να ασκήσουν μέσω των στοιχείων επικοινωνίας με την Εταιρία, όπως αναφέρεται παραπάνω. Για κάθε αίτημα του χρήστη/ πελάτη/επισκέπτη σχετιζόμενο με τα δικαιώματα απορρήτου τους η Εταιρία θα μπορεί να ζητήσει από αυτούς να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους.  Ειδικότερα κάθε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. i. Δικαίωμα πρόσβασης

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να αποκτήσει επιβεβαίωση σχετικά με το αν η Εταιρία διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν ή όχι, καθώς και να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η Εταιρία για αυτούς.

 1. ii. Δικαίωμα διόρθωσης

O χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει δικαίωμα ζητήσει από την Εταιρία να διορθώσει τα προσωπικά τους δεδομένα όταν αυτά είναι ανακριβή ή να τα συμπληρώσει όταν αυτά δεν είναι πλήρη. Αν έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μπορεί να αιτηθεί τη διόρθωση των δεδομένων απευθείας μέσω της επεξεργασίας του προφίλ του.

iii.        Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να διαγράψει η τελευταία τα προσωπικά του δεδομένα όταν, ανάμεσα σε άλλους λόγους, τα δεδομένα δεν είναι πια απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν.

 1. iv. Δικαίωμα δέσμευσης

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να ζητήσει δέσμευση σχετικά με τη μεταχείρισης των δεδομένων του. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για την άσκηση ή υπεράσπιση εναντίον τυχόν καταγγελίας.

 1. v. Δικαίωμα φορητότητας

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένη μορφή, κοινής χρήσης και μηχανικής ανάγνωσης και να τα αποστείλει σε άλλον υπεύθυνο όταν η μεταχείριση βασίζεται στη συγκατάθεση ή σε σύμβαση και γίνεται με αυτόματα μέσα.

 1. vi. Δικαίωμα αντίθεσης

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης μπορεί να αντιταχθεί στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων βάσει δημοσίου ή έννομου συμφέροντος από την πλευρά της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταχείρισης προφίλ. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα σταματήσει να διαχειρίζεται τα δεδομένα, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή για την εξάσκηση ή υπεράσπιση καταγγελίας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στη διαχείριση των δεδομένων με σκοπό το άμεσο marketing.

vii.       Αυτόματες ατομικές αποφάσεις      

Σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, o χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να μην είναι αντικείμενο απόφασης που λαμβάνεται βάσει αυτόματης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προφίλ, η οποία φέρει νομικές συνέπειες για τον χρήστη/πελάτη/επισκέπτη ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, δε θα είναι δυνατόν να ασκηθεί το συγκεκριμένο ικαίωμα σε περίπτωση που η απόφαση απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης του χρήστη/πελάτη και της Εταιρίας, σε περίπτωση που εξουσιοδοτείται από το ισχύον δίκαιο για την Εταιρία με την προϋπόθεση ότι θεσπίζονται κατάλληλα μέτρα για να προφυλαχτούν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του χρήστη/πελάτη/επισκέπτη ή σε περίπτωση που βασίζεται σε δική του ρητή συγκατάθεση.

viii.      Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας   

Ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή ενώπιον της αντίστοιχης τοπικής Αρχής Ελέγχου.

 1. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES.

Εάν η Εταιρία προβεί στην αλλαγή του περιεχομένου της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies, θα ενημερώσει την παρούσα ιστοσελίδα και τις σχετικές ενότητες. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να ελέγχεται η σχετική ενότητα συχνά και πριν από κάθε χρήση ή συναλλαγή.